کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم فنون هسته ای، کرج

2 گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

3 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

4 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

کرم گلوگاه انار، (Ectomylois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae، از مهمترین عوامل کاهش کمی و کیفی محصول انار ایران می­باشد. استفاده از روش نابارورسازی در دنیا یکی از روش­های کنترل آفات مختلف با شرایط خاص است. به­منظور ارزیابی کنترل کرم گلوگاه­ انار با استفاده از روش هسته­ای، نابارورسازی انجام شد. جهت پرورش حشره از جیره غذای مصنوعی در شرایط حرارتی 2±28 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و 14 ساعت روشنایی به 10 ساعت تاریکی استفاده شد. شفیره­های جوان و مسن با دزهای مختلف پرتو گاما (0 به­عنوان شاهد، 40، 60، 80، 100، 120، 140،  160 گری) پرتودهی و حشرات کامل خارج شده حاصل، طبق چهار تیمار (نر پرتودهی شده × ماده طبیعی، ماده   پرتو­دهی­شده × نر طبیعی، نر پرتودهی شده × ماده پرتودهی شده و نر طبیعی × ماده طبیعی یا شاهد) بررسی شدند. نتیجه حاصل نشان داد که بهترین شیوه تلاقی تیمار نر پرتودهی شده × ماده پرتودهی شده بوده و دز 120 و 160 گری به ترتیب بهترین کنترل­کننده شفیره­های جوان و شفیره­های مسن کرم گلوگاه انار به روش نابارورسازی می­باشند.

کلیدواژه‌ها