بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش گیاهپزشکی، اداره تحقیقات کشاورزی کارون، خوزستان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

4 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

چکیده

ساقه‌خواران نیشکر مهمترین آفات این محصول در مناطق نیشکرکاری دنیا و ایران می‌باشند. در طول سال‌های     1384-1385 نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides و درصد پارازیتیسم آن­ها توسط زنبور پارازیتویید Platytelenomus hylas در منطقه کشت و صنعت کارون شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات در سال اول در مزرعه بازرویی و در سال دوم در مزرعه کشت جدید روی رقم CP48-103 انجام شد. نمونه­برداری‌ها به صورت هفتگی بوده و در هر نمونه‌برداری تعداد تخم ساقه‌خوار نیشکر و درصد پارازیتیسم همراه با تعداد ساقه نیشکر و رشد طولی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در تراکم‌های پایین ساقه‌های نیشکر، تعداد تخم‌های ساقه‌خوار بیشتر بود. اوج تخم­ریزی ساقه‌خوار در مزرعه‌های بازرویی در هفته آخر مرداد ماه 1384 و در مزرعه کشت جدید در هفته آخر خرداد ماه 1385 مشاهده شد. درصد پارازیتیسم در مزرعه بازرویی و کشت جدید هم­زمان با افزایش رشد نیشکر، افزایش پیدا کرد. اوج درصد پارازیتیسم در مزرعه بازرویی 68 درصد در نیمه اول تیر ماه اتفاق افتاد که در این زمان ارتفاع نیشکر 96 سانتی‌متر بود. اوج درصد پارازیتیسم در مزرعه کشت جدید 79 درصد بود که در هفته دوم اردیبهشت­ماه وقتی ارتفاع نیشکر حدود 78 سانتی‌متر بود مشاهده گردید. این نتایج نشان داد هم­زمان با افزایش ارتفاع نیشکر درصد پارازیتیسم نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها