مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

3 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

4 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم

چکیده

پروانه برگ­خوار استبرق  (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae مهمترین آفت درختچه استبرق Calotropis  procera Aiton  در استان بوشهر می­باشد. لاروهای این حشره از برگ و سرشاخه­های جوان استبرق تغذیه نموده و ضمن ایجاد خسارت باعث ضعف عمومی و کاهش رشد گیاه می­شوند. این تحقیق با هدف مطالعه مدت زمان مراحل مختلف زندگی آفت در طول سال های 1385 تا 1386 در منطقه آبپخش استان بوشهر انجام شد. نمونه­برداری در طبیعت به­طور هفتگی، به­صورت تصادفی و به روش نمونه­برداری خوشه­ای دو مرحله­ای در طول سال انجام شد. جهت بررسی  چرخه زندگی، مراحل نابالغ این حشره از طبیعت جمع­آوری و در ظروف پتری 8 سانتی­متری و ظروف پرورش 10×12 سانتی­متری در آزمایشگاه و در شرایط (دمای2±25 درجه سانتی­گراد و2±22 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 10±60 درصد و 16 ساعت نور در شبانه روز) در انکوباتور پرورش داده شد. نتایج نشان داد که حشرات کامل در اواخر بهمن­ماه سال 1385 به­تدریج در طبیعت ظاهر شده و تخم­گذاری نمودند. این پروانه در طبیعت استان بوشهر دارای 5 نسل هم­پوشان در سال    می­باشد. در آزمایشگاه، دوره تفریخ تخم 1/0±4/3 روز و 1/0±5/4 روز، دوران لاروی 2/0±5/12 روز و 4/0±1/19 روز و دوران شفیرگی 7/0±6/14 روز و 3/0±8/9 روز به ترتیب در دماهای 22 و25 درجه سانتی­گراد به طول انجامید. کل مراحل زندگی این پروانه از تخم تا ظهور حشره کامل 8/0±7/26 روز و 5/0±8/37 روز به ترتیب در دماهای 22 و 25 درجه    سانتی­گراد تعیین شد. در طول فصل تابستان و زمستان هیچ مرحله­ای از زندگی این پروانه در منطقه آبپخش مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها