فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی (JER) - شماره جاری