کلیدواژه‌ها = کنترل
تعداد مقالات: 10
2. ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-25

پروانه برادران انارکی؛ ابراهیم باقری زنوز؛ مسعود اربابی


3. مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-205

ریچارد الن بیکر؛ مسعود اربابی


4. مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-190

ساره مذهب؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمدسعید امامی


5. تعیین زمان مناسب پوشش تاج میوه جهت کنترل کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-42

حسین فرازمند؛ محمد سیرجانی؛ علی محمدی پور


8. بررسی تاثیر انواع پوشش میوه در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae)، در منطقه ساوه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 11-19

بهاره رفیعی؛ حسین فرازمند؛ شیلا گلدسته؛ تقی شیخ‌علی


9. ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 269-277

مسعود اربابی؛ مجید عسگری؛ محمد تقی فصیحی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ محمد رضا دامغانی؛ مسعود لطیفیان؛ محمد بابائی


10. تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 159-167

تقی شیخ علی؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری