نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

مجید مرادی فرادنبه؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی؛ بری اکانر