نویسنده = ����������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی