نویسنده = ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-12

نهال ابوالمعصومی؛ علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده