نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-23

مجتبی پیل وری؛ شیلا گلدسته؛ سید سعید مدرس نجف آبادی