نویسنده = ������������������ ������ �����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 267-276

صدیقه اشترى؛ على ‏اصغر پورمیرزا؛ محمدحسن صفرعلیزاده