نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-76

مریم نقیبی نژاد؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ علی احدیت