نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 171-179

سمیه محمدی؛ زریر سعیدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رضا نعمتی؛ اسماعیل باباییان