نویسنده = �������������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقاومت 48 ژنوتیپ کلزا .Brassica napus L به شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 269-279

عبدالامیر محیسنی؛ عباس ترکمانی پیرمیشانی