نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش گونه Cis chinensis (Coleoptera: Ciidae) از ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 165-169

سودابه امینی؛ هادی شیخ نژاد؛ رضا حسینی


2. بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 85-93

تورج ارکانی؛ رضا حسینی؛ رضا وفایی شوشتری