نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فونستیک مگس های خانواده سیرفیده (Dip.,Syrphidae) در نیمه شرقی استان زنجان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 313-323

معصومه ندرلو؛ شاهرخ پاشایی راد؛ محمد ولی تقدسی