نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 315-330

شبنم پریچهره؛ محمد باقر فرشینه عدل؛ مجید فلاح زاده