نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.) بر عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 149-159

سید حیدر موسوی انزابی؛ علیرضا عیوضی؛ حسین رنجی