نویسنده = ���������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-101

جهانشیر شاکرمی؛ سمیرا خورشیدوند؛ مسعود اربابی؛ عبدالحسن رضایی نژاد