نویسنده = ������������ �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری