نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر نانو ذرات سیلیکا توام با قارچ بیماری زای Beauveria bassiana روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 177-195

سیدکاظم واحدی؛ عباس حسین زاده؛ اکبر قاسمی کهریزه