نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-247

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محسن مفیدی نیستانک