نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidae) به گروه های مختلف حشره کش

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 251-260

عزیز شیخی گرجان؛ رویا نیک پور؛ ولی اله بنی عامری