نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 6
1. اثرات مقادیر زیر کشنده (LC25) اسانس رازیانه و پونه روی پارامترهای زیستی زنجرک خرما Ommatissus lybicus (Homoptera: Tropiduchidae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 35-49

آزیتا دهقان؛ آرزو پاینده؛ سهراب ایمانی؛ محمود شجاعی؛ هادی استوان


2. تعیین شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه انجیره (فارس) در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 327-335

مر یم صادقی؛ الهام شعله سعدی؛ هادی استوان


4. تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 61-66

فاطمه لطفی؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان


5. بررسی اثرات آفتاب دهی خاک بر فون کنه های زیرراستهProstigmata

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 117-129

ساناز جوان؛ سیدابراهیم حسینی؛ هادی استوان؛ محمد فرزانه؛ سمیه شبانی


6. بررسی فون کنه های خانواده های Ascidae ، Blattisociidae و Ameroseiidae در منطقه استهبان

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 61-76

مریم نقیبی نژاد؛ هادی استوان؛ کریم کمالی؛ علی احدیت