نویسنده = �������� ������ ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-23

مجتبی پیل وری؛ شیلا گلدسته؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


2. معرفی و شناسایی گونه های خانواده Sphecidae در شهرستان خمین

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-82

فرزانه هادی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ شیلا گلدسته


3. مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 233-241

سیمین چنگیزی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهدی چنگیزی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


4. تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-137

سیمین چنگیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ عباسعلی زمانی