نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. اثرات دورکنندگی عصاره اتانولی گیاهان خارشتر (.Alhagi camelorum F) و گزنه (.Urtica dioica L) بر شپشه آرد Tribolium castaneum (Col., Tenebrionidae)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 317-325

فرشید شخصی زارع؛ سعیده لونی؛ فردین مرادی؛ لاله عزیزپور


2. مطالعه فونستیک زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae در استان یزد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 13-20

علیرضا زارع‌پور اشکذری؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعیده لونی


3. تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 297-304

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ حسین فرازمند؛ سعیده لونی