نویسنده = مسعود اربابی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 215-224

اصغر حسینی نیا؛ مسعود اربابی


2. ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-25

پروانه برادران انارکی؛ ابراهیم باقری زنوز؛ مسعود اربابی


3. مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 311-319

مسعود اربابی؛ محمد رضا قاسمی؛ امیر سراغی؛ محمد امین روزبخش زاده


4. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-101

جهانشیر شاکرمی؛ سمیرا خورشیدوند؛ مسعود اربابی؛ عبدالحسن رضایی نژاد


5. مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 239-248

فرشید شخصی زارع؛ مسعود اربابی؛ هاشم کمالی؛ مرضیه قاسم زاده


7. بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 117-126

مسعود اربابی؛ سمیه محمدی؛ علینقی میرمویدی


8. ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 269-277

مسعود اربابی؛ مجید عسگری؛ محمد تقی فصیحی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ محمد رضا دامغانی؛ مسعود لطیفیان؛ محمد بابائی