نویسنده = ������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. فون زنبورهای جنس Bruchophagus (Hym.: Eurytomidae) در استان آذربایجان‌شرقی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 373-392

عطیه نقی زاده؛ حسین لطفعلی‌زاده؛ مصطفی نیکدل؛ سید ابراهیم صادقی