تعداد مقالات: 323
1. مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-11

سید رضا گلستانه؛ حسن عسکری؛ شیلا گلدسته؛ ابوفاضل دوستی مظفری؛ ناصر فرار


2. مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 95-108

مسعود لطیفیان؛ حسین سیدالاسلامی؛ جهانگیر خواجه‏ علی


3. شناسایی دشمنان طبیعی پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama (Hem., Psyllidae در استان هرمزگان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 185-195

ماهرخ حسن پور؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ علی عامری سیاهویی


4. ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 269-277

مسعود اربابی؛ مجید عسگری؛ محمد تقی فصیحی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ محمد رضا دامغانی؛ مسعود لطیفیان؛ محمد بابائی


8. اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 299-309

علی ابوالحسنی؛ جابر کریمی؛ غلامحسین حسن شاهی؛ عزیز شیخی گرجان؛ علیرضا عسکریان زاده


9. تنوع گونه ای دوبالان خانواده (Diptera: Syrphidae) در استان لرستان

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

فرشته بحیرایی؛ علی مهرور؛ بابک قرالی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ شهریار جعفری


12. اثر کنه کشی دو اسانس گیاهی انیسون و مرزه بختیاری بر کنه تارتن دولکه ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 289-298

محمد حسین پورشب؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور؛ علی احدیت


13. استفاده از مورفومتریک هندسی بال در شناسایی سه گونه زنجره مو در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

ندا آقاگلی مرزیجرانی؛ فریبا مظفریان؛ رضا وفایی شوشتری


14. جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-94

مهرناز رودکی؛ مصطفی حقانی؛ محمد عبدالهی


15. بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-193

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی


16. بررسی سمیت تنفسی اسانس دو گونه گیاهی اکالیپتوس و ترخون در شرایط دما و رطوبت مختلف روی حشرات بالغ سوسک چهار نقطه ای حبوبات

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 303-313

خدیجه ایزک مهری؛ موسی صابر؛ محمد باقر حسن‌پور اقدم؛ علی مهرور


17. گونه هایIranellinae گزارش شده از ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 281-287

سید حسین حجت


19. تداخل همزیستی در زنبور Telenomus busseolae Gahan، پارازیتویید تخم ساقه خواران نیشکر .Sesamia spp

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 189-195

مهدی اسفندیاری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


22. بررسى حساسیت مراحل مختلف زیستى عسلک پنبه Bemisia tabaci Gennadius Hem., Aleyrodidae)) به پایرى‏پروکسى‏فن و روغن سیتوویت

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 267-276

صدیقه اشترى؛ على ‏اصغر پورمیرزا؛ محمدحسن صفرعلیزاده


23. بررسی زیست شناسی و پراکنش عوامل بیوکنترل علف هرز تلخه .Acroptilon repens L در خراسان جنوبی و معرفی گونه Metzneria paucipunctella Zeller, 1839 (Lep.: Gelechiidae) برای فون ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 103-113

بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلامرضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی آل ابراهیم


24. اثرات کائولین فرآوری شده بر مرگ و میر حشرات کامل و تولید نتاج نسل اول (F1) دو گونه آفت انباری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 193-201

فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


25. بررسی فون، تنوع گونه ای و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Aphelinidae در بخش‌هایی از استان‌های مرکزی و لرستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-12

نهال ابوالمعصومی؛ علی‌اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده